fbpx

wijncursussen en wijnproeverijen te Zaandam

CARPER VINUM - ALGEMENE VOORWAARDEN (General Terms and conditions)

CARPER VINUM - ALGEMENE VOORWAARDEN (see English below)

Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor

cursisten, gehouden door “Carper Vinum” te Zaandam.

Begrippen

Onder cursist wordt verstaan een deelnemer aan een cursus. In deze Algemene Voorwaarden wordt een deelnemer ook aangeduid als “u”.

Onder cursus wordt verstaan iedere activiteit van Carper Vinum in de breedste zin,

waaronder: Proef Wijn!, SDEN1, SDEN2, SDEN2 Horeca, SDEN3 en alle andere

cursussen en (thema) wijnproeverijen en evenementen.

Onderdelen van de Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Algemene Voorwaarden
  • Klachtenprocedure

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website. ; www.carpervinum.nl

Bij het inschrijfformulier van Carper Vinum staat een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden en op de factuur van de cursus. Bij het inschrijven op de cursus heeft de cursist tevens aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting

Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op

internet. U (de cursist) heeft hiermee de verplichting op u genomen tot volledige

betaling van deze cursus, inclusief een eventueel examen. Bij het niet voldoen aan uw

betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan

voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot

2500 euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 3: Annulering door de cursist

Voor een inschrijving op een cursus, inclusief een inschrijving voor een cursus die met

een cadeaubon betaald wordt, geldt geen bedenktermijn of herroepingsrecht. Bij

annulering van een cursus om welke reden ook vindt geen restitutie plaats. Een cursist

mag een vervangend persoon voorstellen aan Carper Vinum, tot maximaal 2 dagen vóór

aanvang van een cursus. Dit dient per mail te worden gemeld. Tijdens de duur van een cursus kan een cursist niet door een ander worden vervangen.

Artikel 4: Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht

Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de cursist door

omstandigheden verhinderd is bij een cursus, een deel van een cursus of een examen

aanwezig te zijn. Er is geen recht op vervangende cursusdagen.

Artikel 5: Cadeaubon

Bij de aanschaf van een cadeaubon geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze

termijn kunt u de cadeaubon aan ons retourneren en krijgt u de aanschaf terug gestort,

tenzij de cadeaubon reeds is gebruikt voor een cursus, of een reservering is gemaakt.

Artikel 6: Toelatingsbeleid

Carper Vinum heeft het recht een cursist voorafgaand aan een cursus te weigeren,

indien naar het oordeel van Carper Vinum deelname tot een conflict zou kunnen leiden.

Artikel 7: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent

Carper Vinum behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals

ziekte van een docent of het niet beschikbaar zijn van de cursusruimte, de cursusdata

en/of de cursuslocatie te wijzigen, vooraf of tijdens de cursus. De cursisten zullen

hierover duidelijk geïnformeerd worden. Indien er een wijziging van een docent

plaatsvindt ontvangt de cursist hierover geen bericht, iedere docent voldoet aan de

normen van de Carper Vinum.

Artikel 8: Afbreken van de cursus door overmacht

Indien door overmacht de cursus door Carper Vinum moet worden afgebroken zal het

cursusgeld terug worden betaald over de resterende cursusdagen met aftrek van het

ontvangen lespakket.

De waarde van het SDEN 1 lespakket is vastgesteld op € 10,-

De waarde van het SDEN 2 lespakket is vastgesteld op € 35,-

De waarde van het SDEN 3 lespakket is vastgesteld op € 50,

De waarde van de reeds genoten cursus-sessies wordt vastgesteld aan de hand van de

cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen,

reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 9: Annulering van de cursus door Carper Vinum

Indien het minimum aantal van 6 deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt kan

de cursus door Carper Vinum geannuleerd worden. De cursisten zullen daarvan uiterlijk

2 dagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld worden. Het betaalde

cursusgeld zal binnen 7 dagen retour gezonden worden.

Artikel 10: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

Carper Vinum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van

kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 11: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik

De docent zal nimmer aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen

die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Carper Vinum is niet aansprakelijk

voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De cursist is zelf

verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de

verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 12: Cursusmateriaal en copyright

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden.

De copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij de

Carper Vinum. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan de Carper Vinum betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Carper Vinum.

Artikel 13: Beantwoording van vragen

Carper Vinum verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van

administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden.

Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van

derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn

benoemen.

KLACHTENPROCEDURE

Deze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website:

www.Carper Vinum.nl onder “Algemene Voorwaarden voor Cursussen”.

Deze Algemene Voorwaarden vindt u bij het inschrijfformulier .

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve en inspirerende cursus,

evenement, wijn en spijscursus, masterclass, introductiecursus, wijn-studiereis,

wijncursus in het buitenland of ander evenement aan te bieden. Indien u een

vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen

kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De algemene

voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per

e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres

Uw klacht kunt u richten aan:

Carper Vinum

t.a.v. E.P. Carper

info@Carpervinum.nl

Omschrijving van de klacht

Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht

Alle klachten worden door Carper Vinum afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen

klachten over de lesboeken.

Hier heeft Carper Vinum geen invloed heeft, omdat Carper Vinum gebruik

maakt van het lesmateriaal van Stichting Platvorm Dranken. Deze klachten sturen wij door naar Stichting Platvorm Dranken.

Beantwoording van uw klacht

Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar

bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te

handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te

verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen

wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Vertrouwelijkheid

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.

Registratie

Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.

Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut.

 

Privacy verklaring

Deze is HIER te vinden.

English:

General
The following General Terms and Conditions apply to all activities for
students, held by "Carper Vinum" in Zaandam.
Concepts
By course participant is understood a participant in a course. In these General Terms and Conditions a participant is also referred to as "you".
Course means any activity of Carper Vinum in the broadest sense,
including Taste Wine, SDEN1, SDEN2, SDEN2 Catering, SDEN3 and all others
courses and (theme) wine tastings and events.
Parts of the General terms and conditions
The General Terms and Conditions consist of the following parts:
General Terms and Conditions
Complaints procedure
Article 1: Acceptance of the General Terms and Conditions
These General Terms and Conditions can be found on the website. www.carpervinum.nl
The registration form of Carper Vinum contains a reference to the General Conditions and on the invoice of the course. When registering for the course, the student has also indicated that he knows and accepts the General Terms and Conditions.
Article 2: Enrolment and payment obligation
Registration for a course is done by means of an application form on
Internet. With this you (the student) have assumed the obligation to complete the internet.
payment of this course, including any exam. If you do not meet your
We engage a collection agency for the payment obligation. All costs incurred are then
at your own expense, in accordance with the level for extrajudicial collection costs. For amounts up to
2500 euro this is 15% of the principal sum with a minimum of 40 euro.
Article 3: Cancellation by the student
For enrollment in a course, including enrollment in a course that includes
a gift voucher is paid, there is no cooling-off period or right of withdrawal. At
cancellation of a course for any reason will not be refunded. A student
may propose a replacement person to Carper Vinum, up to 2 days before
start of a course. This must be reported by e-mail. During the duration of a course, one student cannot be replaced by another.
Article 4: Prevention of the student by illness or force majeure
There will be no refund of payment or deposit if the student by
circumstances are prevented during a course, part of a course or an examination
to be present. There is no right to replacement course days.
Article 5: Gift voucher
When purchasing a gift voucher, a reflection period of 14 days applies. Within this
You can return the gift certificate to us and you will get the purchase refunded,
unless the gift voucher has already been used for a course, or a reservation has been made.
Article 6: Admission policy
Carper Vinum has the right to refuse a student prior to a course,
if in the opinion of Carper Vinum participation could lead to a conflict.
Article 7: Changes of course dates, location or teacher
Carper Vinum reserves the right in the event of unforeseen circumstances such as
illness of a teacher or unavailability of the course room, the course dates
and/or change the course location, before or during the course. The students will
be clearly informed of this. If there is a change of a teacher
the student will not receive any notification about this, each teacher meets the requirements of the
standards of the Carper Vinum.
Article 8: Cancellation of the course due to force majeure
If the course has to be cancelled by Carper Vinum due to force majeure, it will be
course fees will be refunded over the remaining course days after deduction of the
received teaching package.
The value of the SDEN 1 curriculum is fixed at € 10,-.
The value of the SDEN 2 curriculum is set at € 35.
The value of the SDEN 3 curriculum is set at € 50,
The value of the course sessions already enjoyed is determined on the basis of the
course price at that moment. Other costs of students as recorded free days,
travel time or travel expenses, or other intangible damage shall not be compensated.
Article 9: Cancellation of the course by Carper Vinum
If the minimum number of 6 participants for a course is not reached, you can
the course will be cancelled by Carper Vinum. The course participants will have to cancel the course no later than
2 days before the start of the course. The paid
course fees will be returned within 7 days.
Article 10: No liability for loss or damage
Carper Vinum accepts no liability for damage caused by the loss of
clothing or property or damage caused by others during the course.
Article 11: No liability for alcohol consumption
The teacher will never encourage excessive alcohol consumption by students. The wines
which are donated are intended as tasting wines. Carper Vinum is not liable
the consequences of alcohol consumption before, during and after the course. The student is himself
responsible for prudent alcohol consumption, in particular where it is harmful to the health of the population.
traffic safety and medication use.Article 12: Course material and copyright
It is not permitted to reproduce and distribute course material without written permission.
The copyright of the handouts, images and other course material belongs to the
Carper Vinum. These materials are exclusively intended for the student who has paid the Carper Vinum for this. It is not allowed to reproduce and distribute course material without written permission of Carper Vinum.
Article 13: Answering questions
Carper Vinum undertakes to answer any questions relating to education or from
administrative nature as soon as possible, within 14 days at the latest.
If more time is needed for answering (for example because we have information from
third parties) we will inform you of this, and a new deadline will be set.
appoint.
COMPLAINTS PROCEDURE
This complaints procedure is available 24 hours a day on our website:
www.Carper Vinum.nl under "General Conditions for Courses".
These General Terms and Conditions can be found in the registration form.
We will do our utmost to provide you with a qualitative and inspiring course,
event, wine and food course, master class, introduction course, wine study trip,
wine course abroad or other event to offer. If you have a
question or objection, we would like to hear from you directly, so that together we can
can see how we can reach a satisfactory solution. The general
conditions are leading when answering a complaint.
However, if you feel that your complaint has not been properly heard or answered, you can contact us by
submit e-mail. You will receive an answer by e-mail.
Address
You can address your complaint to:
Carper Vinum
for E.P. Carper
info@Carpervinum.nl
Description of the complaint
We would like to hear from you what your complaint is and how you would like the complaint to be resolved.
Receipt confirmation
You will receive an acknowledgement of receipt as soon as possible, at the latest within 7 days.
Handling your complaint
All complaints will be handled by Carper Vinum. An exception to this are
complaints about the textbooks.
Carper Vinum has no influence here, because Carper Vinum use
makes from the teaching material of the Drinks Platform Foundation. We forward these complaints to the Drinks Platform Foundation.
Replying to your complaint
We aim to respond to any complaint within a short period of time, at the latest within 4 weeks, to
satisfaction. If more time is needed to settle a complaint
we will inform you of this with a motivation and the
expected duration. All relevant information we receive about your complaint will be
we will ship to you within 7 days.
Confidentiality
Your complaint will be treated confidentially and will not be shared with third parties.
Registration
A record is kept of each complaint and kept for 1 year.
This registration serves to check our recognition as an educational institute.

Privacy statement
This is HERE to find.

Adres

Carper Vinum,
Botenmakersstraat 111

1506 TC ZAANDAM.
KVK 58650229,

Telefoonnummer

+06-24508875

E-mail

Info@carpervinum.nl


© 2019