fbpx

wijncursussen en wijnproeverijen te Zaandam

Privacyverklaring for English see below


 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Carper Vinum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten

van Carper Vinum en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Carper Vinum verstrekt. Carper Vinum kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Of u wel of niet 18 jaar of ouder bent (ivm alcohol)

- Uw IP-adres

 

WAAROM Carper Vinum GEGEVENS NODIG HEEFT

Carper Vinum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Voorts, indien u dat aan heeft gegeven, voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 

Daarnaast kan Carper Vinum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van wijn..

 

HOE LANG Carper Vinum GEGEVENS BEWAART

Carper Vinum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en niet aangemeld bent voor de nieuwsbrief.

 

DELEN MET ANDEREN

Carper Vinum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Carper Vinum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Carper Vinum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voorbeelddocument

GOOGLE ANALYTICS

Carper Vinum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Carper Vinum bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier

aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over

de Website aan Carper Vinum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Carper Vinum heeft hier geen

invloed op.

Carper Vinum heeft Google geen toestemming gegeven om via Carper Vinum verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carpervinum.nl. Carper Vinum zal zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Carper Vinum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. De website van Carper Vinum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Carper Vinum verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Carper Vinum op via info@carpervinum.nl.

carpervinum.nl is een website van Carper Vinum. Carper Vinum is als volgt te bereiken:

Postadres:                  Botenmakersstraat 111, 1506 TC ZAANDAM

Vestigingsadres:         idem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58650229

Telefoon:                    0624508875

E-mailadres:               info@carpervinum.nl.

SHARE WITH OTHERS
Carper Vinum only provides your personal information to third parties if this is necessary for the
performance of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

MAPPING WEBSITE VISITS
On the website of Carper Vinum general visit data are kept, including
the IP address of your computer and the time of retrieval and information sent by your browser.
This data is used for analyses of visit and click behaviour on the website.
Carper Vinum uses this information to improve the functioning of the website. This
data will be anonymised as much as possible and will not be passed on to third parties.
Sample document
GOOGLE ANALYTICS
Carper Vinum uses Google Analytics to track how users use the website
and how effective Carper Vinum Adwords ads are at Google
are search result pages.
The information thus obtained is, including the address of your computer (IP address),
transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read it
Google's privacy policy for more information. You will also find the privacy policy of Google Analytics here
to.
Google will use this information to track how our website is used, to generate reports on
to be able to provide the Website to Carper Vinum and to provide its advertisers with information about the
effectiveness of their campaigns.
Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required to do so, or
insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Carper Vinum has no
impact on.
Carper Vinum has not given Google permission to use Carper Vinum obtained
Use analytics information for other Google services.

VIEW, MODIFY OR DELETE DATA
You have the right to access, correct or delete your personal data. You can use a
send a request for inspection, correction or removal to info@carpervinum.nl. Carper Vinum will as soon as possible
possible, but within four weeks, to respond to your request.

SAFETY
Carper Vinum takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures
to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized alteration
to counteract it. The website of Carper Vinum uses a reliable SSL Certificate.
to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands.
If you have the impression that your data is not securely protected or there are indications of misuse, or
if you would like more information about the security of the information collected by Carper Vinum
personal data, please contact Carper Vinum via info@carpervinum.nl.
carpervinum.nl is a website of Carper Vinum. Carper Vinum can be reached as follows:
Postal address: Botenmakersstraat 111, 1506 TC ZAANDAM
Business address: idem
Trade register registration number Chamber of Commerce: 58650229
Phone: 0624508875
E-mail address: info@carpervinum.nl.

Adres

Carper Vinum,
Botenmakersstraat 111

1506 TC ZAANDAM.
KVK 58650229,

Telefoonnummer

+06-24508875

E-mail

Info@carpervinum.nl


© 2019